Home » มาตรฐานความปลอดภัย สำหรับ เครื่องจักรในก่อสร้างโยธา : ISO 12100

มาตรฐานความปลอดภัย สำหรับ เครื่องจักรในก่อสร้างโยธา : ISO 12100

by Shane Mendoza
31 views

ISO 12100 เป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นการประเมินและการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรในก่อสร้างโยธา เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้งานเครื่องจักรนั้นปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและบุคคลรอบข้าง มาตรฐานนี้มีความสำคัญในการออกแบบและผลิตเครื่องจักรที่มีความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในกิจกรรมก่อสร้างโยธา

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ISO 12100

2.คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ISO 12100

1. แหล่งอันตราย (Hazard) : สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นต้นเหตุให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตราย เช่น การทำงานบนแนวหนังสือไฟฟ้า ซึ่งอาจเป็นแหล่งอันตรายเนื่องจากการชนกับไฟฟ้า

2. ความเสี่ยง (Risk) : ความน่าจะเป็นที่อันตรายจะเกิดขึ้นรวมกับความรุนแรงของอันตรายนั้นๆ เมื่อมีโอกาสเกิด

3. อันตราย (Harm) : ความเสียหายทางร่างกายหรือสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเกิดความเสี่ยงหรืออันตราย

4. มาตรการป้องกัน (Protective Measure) : การกระทำหรืออุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยง สามารถเป็นฟังก์ชั่นของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติม

5. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) : กระบวนการที่ใช้ในการระบุ ประเมิน และลดความเสี่ยงของเครื่องจักร

6. ฟังก์ชั่นความปลอดภัย (Safety Function) : การกระทำของระบบควบคุมเครื่องจักรที่ช่วยให้เครื่องจักรทำงานในสภาพที่ปลอดภัย และสามารถระบุและรับมือกับความเสี่ยง

7. ระยะปลอดภัย (Safety Distance) : ระยะห่างที่เครื่องป้องกันหรืออุปกรณ์ป้องกันต้องอยู่ห่างจากเขตอันตรายเพื่อป้องกันอันตราย

8. โซนอันตราย (Danger Zone) : พื้นที่ภายในหรือรอบๆ เครื่องจักรที่มีความเสี่ยงที่ผู้ใช้หรือบุคคลรอบข้างอาจสัมผัสกับอุปกรณ์เครื่องจักรที่เคลื่อนไหว

9. อุปกรณ์จำกัด (Limiting Device) : อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อจำกัดระยะการทำงาน การเคลื่อนไหว หรือตำแหน่งของเครื่องจักร

10.การหยุดการทำงาน (Operational Stop) : การหยุดการทำงานของเครื่องจักรโดยที่ไม่ต้องตัดการจ่ายพลังงาน

11.การหยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop) : อุปกรณ์หรือฟังก์ชั่นที่ช่วยให้ผู้ใช้หยุดการทำงานของเครื่องจักรในกรณีฉุกเฉิน

12.ความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) : ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่หลังจากใช้มาตรการป้องกันแล้ว

13.ความน่าเชื่อถือ (Reliability) : ความสามารถของเครื่องจักรในการทำงานในเงื่อนไขที่กำหนด

14.อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน (Interlocking Device) : อุปกรณ์ที่ช่วยให้เครื่องจักรทำงานตามลำดับที่กำหนด

การป้องกันความเสี่ยงใน ISO 12100 มีขั้นตอนหลัก คือ

3. การป้องกันความเสี่ยงใน ISO 12100 มีขั้นตอนหลัก

 • การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง : หลีกเลี่ยงแหล่งอันตรายที่เป็นไปได้ทันที เช่น เปลี่ยนที่ตั้งเครื่องจักรหากจำเป็น
 • การประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่ : ประเมินความเสี่ยงที่ไม่สามารถขจัดได้ โดยคำนึงถึงความรุนแรงและความน่าจะเป็น
 • บทบัญญัติของมาตรการความปลอดภัย : ใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อปกป้องผู้ใช้และบุคคลรอบข้าง
 • การแจ้งผู้ใช้ : ให้ข้อมูลที่เพียงพอและชัดเจนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เหลืออยู่และมาตรการความปลอดภัย
 • การประเมินความเสี่ยง : กำหนดขีดจำกัดของเครื่องจักรและระบุอันตรายที่เป็นไปได้
 • การระบุอันตราย : รายการอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
 • การประมาณความเสี่ยง : กำหนดความรุนแรงและความน่าจะเป็นของอันตราย
 • การประเมินความเสี่ยง : ตัดสินใจว่าความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้หรือต้องลดความเสี่ยง

การลดความเสี่ยงมีขั้นตอนหลักดังนี้

 • การออกแบบ : ออกแบบเครื่องจักรให้ปลอดภัยและขจัดอันตราย
 • มาตรการป้องกันและการป้องกันเสริม: การใช้มาตรการป้องกันเช่น สิ่งกีดขวาง ล็อค หรือฟังก์ชั่นการหยุดฉุกเฉิน
 • ข้อมูลผู้ใช้ : การให้ข้อมูลสำหรับผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้งาน การติดตั้ง และการบำรุงรักษาเครื่องจักร

ISO 12100 เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการป้องกันอันตรายและความเสี่ยงในกิจกรรมก่อสร้างโยธา โดยช่วยให้ผู้ออกแบบและผู้ผลิตสามารถพัฒนาและผลิตเครื่องจักรที่ปลอดภัยและมีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างโยธาและผู้ใช้งานทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

Karlmika สู่โลกของความปลอดภัยในการทำงานที่คุณสามารถอ่านความรู้ได้ฟรี และอัปเดตข้อมูลใหม่ทุกวัน เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการทำงานของคุณ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเราได้ผ่านทางด้านล่างนี้

 • โทรศัพท์ : 099 936 6359 k.ฟ้า 

ล่าสุด

หมวดหมู่

logo-Karlmira

©2024 A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by karlmikaelling