Home » ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ช่างซ่อมบำรุงต้องรู้ พร้อม PPE ที่แนะนำ

ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ช่างซ่อมบำรุงต้องรู้ พร้อม PPE ที่แนะนำ

by Shane Mendoza
46 views

ฉนวนเสื่อมสภาพ

ฉนวนรอบๆ สายไฟอาจเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากความร้อน การสัมผัสสารเคมี หรือความเสียหายทางกายภาพ ทำให้สายไฟมีกระแสไฟฟ้าหลุด และเพิ่มความเสี่ยงของการลัดวงจรและไฟฟ้าช็อต

 • การแก้ไข : ตรวจสอบสายไฟอย่างสม่ำเสมอและเปลี่ยนส่วนต่างๆ ที่มีฉนวนเสียหาย ใช้วัสดุฉนวนทนความร้อนหรือทนสารเคมีตามความจำเป็น
 • PPE : ถุงมือหุ้มฉนวน แว่นตานิรภัย และเสื้อแขนยาวเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตและการสัมผัสกับสายไฟโดยไม่ตั้งใจ

Arc Faults

Arc Faults เกิดขึ้นจากการที่มีอากาศอยู่ภายในกระแสไฟโดยไม่ได้ตั้งใจจากตัวนำหนึ่งไปยังอีกตัวนำหนึ่งหรือลงกราวด์ ซึ่งมักเกิดจากสายไฟที่เสียหาย และอาจจุดชนวนวัสดุที่ติดไฟได้

 • การแก้ไข : ติดตั้ง Arc Fault Circuit Interrupters (AFCIs) เพื่อตรวจจับและขัดจังหวะ Arc Faults ก่อนที่จะตรงไปยังกระแสไฟฟ้าหลักและเกิดอันตราย ตรวจสอบสายไฟและอุปกรณ์เป็นประจำเพื่อดูสัญญาณความเสียหายหรือการสึกหรอ
 • PPE : ชุดป้องกันไฟอาร์คแฟลช ถุงมือ และชิลด์หน้าเพื่อป้องกันความร้อนจัดและเศษที่อาจกระเด็นจากแฟลชอาร์ค

2.ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า

ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า

ความผันผวนอาจทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อนเสียหายได้ และมักเกิดจากแหล่งจ่ายไฟไม่สอดคล้องกันหรือการเดินสายไฟผิดพลาด

 • การแก้ไข : ติดตั้งตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าหรือเครื่องสำรองไฟ (UPS) สำหรับอุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อน ตรวจสอบระบบไฟฟ้าว่ามีการเชื่อมต่อหลวมและเดินสายไฟถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่าระดับแรงดันไฟฟ้าคงที่
 • PPE : อุปกรณ์ความปลอดภัยทางไฟฟ้ามาตรฐาน เช่น ถุงมือหุ้มฉนวน และแว่นตานิรภัย เมื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า

อุปกรณ์มีความร้อนสูงเกินไป

อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจมีความร้อนมากเกินไปเนื่องจากการโอเวอร์โหลด การระบายอากาศไม่ดี หรือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานลดลง และเพิ่มความเสี่ยงจากไฟไหม้

 • การแก้ไข : ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศเพียงพอรอบๆ อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ทำความสะอาดฝุ่นและเศษขยะจากช่องระบายอากาศและพัดลมเป็นประจำ ตรวจสอบและซ่อมแซมวงจรที่โอเวอร์โหลด
 • PPE : ถุงมือทนความร้อนและแว่นตานิรภัยเมื่อตรวจสอบหรือทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ร้อนเพื่อป้องกันการไหม้และอนุภาคที่กระเด็น

วงจรโอเวอร์โหลด

การโอเวอร์โหลดเกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์จำนวนมากเกินไปดึงพลังงานจากวงจรเดียว อาจทำให้เซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดการทำงานหรือสายไฟร้อนเกินไป ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงจากไฟไหม้

 • การแก้ไข : กระจายโหลดข้ามวงจรหลายๆ วงจรหรืออัพเกรดวงจรเพื่อรองรับโหลดที่สูงขึ้น ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการติดตั้งเต้ารับหรือวงจรเพิ่มเติม
 • PPE : ถุงมือไฟฟ้า แว่นตานิรภัย และเสื้อผ้าที่ทนไฟเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตและการไหม้

ข้อผิดพลาดของกราวด์

ข้อผิดพลาดของกราวด์เกิดขึ้นเมื่อมีเส้นทางไฟฟ้าโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างแหล่งพลังงานและพื้นผิวที่ต่อสายดิน ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อตอย่างรุนแรง

 • การแก้ไข : ใช้ Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) สำหรับช่องจ่ายไฟในพื้นที่เปียกหรือชื้น ตรวจสอบสายไฟและฉนวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูความเสียหายและเปลี่ยนใหม่ตามความจำเป็น
 • PPE : ถุงมือฉนวนยาง รองเท้าที่ไม่นำไฟฟ้า และแว่นตานิรภัยเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตและป้องกันเศษขยะ

3.การลัดวงจรเกิดขึ้นเมื่อลวดร้อนสัมผัสกับสายกลางหรือสายกราวด์

ปัญหาไฟลัดวงจร

การลัดวงจรเกิดขึ้นเมื่อลวดร้อนสัมผัสกับสายกลางหรือสายกราวด์ ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลมากเกินไปและอาจติดไฟได้

 • การแก้ไข : ระบุและซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสายไฟหรืออุปกรณ์ที่ผิดพลาดที่ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ตรวจสอบฉนวนที่เสียหายหรือการเชื่อมต่อที่หลวม
 • PPE : ชุดป้องกันประกายไฟ ถุงมือหุ้มฉนวน และกระบังหน้าเพื่อป้องกันการปล่อยพลังงานไฟฟ้าอย่างกะทันหันระหว่างการลัดวงจร

ไฟกระชาก

ไฟกระชากอาจเกิดขึ้นได้จากฟ้าผ่า สายไฟเสียหาย หรืออุปกรณ์ชำรุด ส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายหรือไฟไหม้

 • การแก้ไข : ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากเพื่อป้องกันอุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการต่อสายดินของระบบไฟฟ้าอย่างเหมาะสม
 • PPE : อุปกรณ์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน รวมถึงถุงมือและแว่นตานิรภัย เมื่อตรวจสอบหรือติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก

สุดท้ายนี้ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ได้ระบุว่าผู้ที่ต้องไปรับการฝึกอบรมไฟฟ้า คือ ลูกจ้างที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานไฟฟ้า โดยทั่วไปคือลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานไฟฟ้า เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องจักร หรือผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีการใช้งานไฟฟ้าอย่างสำคัญ การอบรมเหล่านี้มีเจตจำนงเพื่อเพิ่มความตระหนักและความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยต่อการใช้งานไฟฟ้า เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้องได้เป็นอย่างมาก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

Karlmika สู่โลกของความปลอดภัยในการทำงานที่คุณสามารถอ่านความรู้ได้ฟรี และอัปเดตข้อมูลใหม่ทุกวัน เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการทำงานของคุณ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเราได้ผ่านทางด้านล่างนี้

 • โทรศัพท์ : 099 936 6359 k.ฟ้า 

ล่าสุด

logo-Karlmira

©2024 A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by karlmikaelling